Inom industriell tillverkning och skärande bearbetning av metaller används skärvätskor. Denna process är behäftad med olika problem relaterade till de bakterier och biofilmer som bildas. Operatörer exponeras mot dessa bakterier via aerosoler i luften eller genom hudkontakt med skärvätskorna. Detta leder till t ex till allergier och andra hälsoproblem. Bakterierna orsakar även här underhållsproblem när filter sätts igen eller system måste spolas med biocider etc.

ePipeSystem kan även här bidra till kraftigt reducerad förekomst av bakterier och biofilm och därmed reducera även problemen relaterade till hantering och exponering mot dessa vätskor.